Депортация. Как это было. Часть 2

01_Abdullayeva Esma

02_Abdurafiyeva Sultaniye

03_Abdurafiyev Reshat

04_Abibullayeva Zimine

05_Abibullayeva Leniye

06_Ablyakimova Zera

07_Ablyalimov Seyar

08_Ablyalimov Halil

09_Ablyalimova Niyar

10_Adjametova Menzayre

11_Akimova Sayde

12_Aliyeva Merziye

13_Asanova Djemile

14_Bazirova Sare

15_Barieva Safiye

16_Bekirov Bavadin

17_Bekirov Ridvan

18_Bekirova Nadjie

19_Beshevli Gulnara

20_Beshevli Nariman

21_Valieva Urie

22_Veyratskaya Anife

23_Veliulayeva Leniye

24_Gafarov Nariman

25_Gonan Reast

26_Dermendji Linyare

27_Djalilova Nevhize

28_Djelilova Halisa

29_Zeytulayeva Ediye

30_Zekiryaev Abdulla

31_Ibragimova Sedika

32_Ibragimov Seitmemet

33_Idrisov Eskender

34_Izmaylov Seitmamut

35_Kadiraliyev Osman

36_Kadirova Lenura

37_Karabash Ibraim

38_Karayeva Ediye

39_Kurtveliyeva Zeyneb

40_Kurtseitov Emin

41_Kurumerov Neriman

42_Mamedov Abdurahman

43_Mamedovf Zekiye

44_Djelyalov Amdiy

45_Mamutova Asiye

46_Medjitov Envendin

47_Memetova Ayshe

48_Memetova Rosile

49_Mihaleva Gulsum

50_Murtazayeva Vilyade

51_Murtazayeva Zilha

52_Muslimova Indjife

53_Mustafayev Abdulla

54_Nemetulla Hadrye

55_Okazov Nuri

56_Poska Fevzi

57_Pugin Vladimir

58_Rashidova Emine

59_Reshidov Basir

60_Seitveliyev Murat

61_Seitmuratova Ayshe

62_Seitemirova Fatma

63_Seiyagyaev Musa

64_Tairov Uriye

65_Tomakova Damira

66_Topuzov Dlyaver

67_Urkumet Eredjep

68_Useinov Adil

69_Useinova Siza

70_Useinova Emine

71_Fevziyeva Seza

72_Haihi Fevziye

73_Halilova Aliye

74_Hutmerova Almesherfe

75_Chelebi Gulnara

76_Esatova Shevkiye

77_Yashlavskaya Niyar

Сайт создан при поддержке: МРИ www.iri.org  и БО "Фонд розвитку Криму" www.cdf.org.ua  Адрес: АР Крым, г.Симферополь, ул.Шмидта, 2; Тел.:27-35-26; © 2011-2014 QTMM.ORG All rights reserved.